Transakcioni račun za nacionalne platne transakcije – nerezidenti | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Velika preduzeća > Računi > Transakcioni račun za nacionalne platne transakcije – nerezidenti
Non residental accounts Societe General Montenegro
Transakcioni račun za nacionalne platne transakcije – nerezidenti

Instrukcije za otvaranje računa:

Neophodno je dostaviti:

 • zahtjev za otvaranje transakcionog računa za nacionalne platne transakcije – za nerezidente, koji će sadržati sve potrebne detalje o pravnom licu (naziv, adresu, registarski broj, tel/fax, opis djelatnosti itd
 • rješenje o registraciji firme (original ili kopija ovjerena od strane nadležne instutucije, koji nijesu stariji od tri mjeseca)
 • ovjerenu kopiju pasoša vlasnika pravnog lica ili original punomoćja za ovlašćenog direktora sa spesimenom potpisa
 • punomoćje za ovlašćeno lice da može za račun i u ime pravnog lica raspolagati sredstvima na računu kod Podgoričke banke (original)
 • ovjerenu kopiju pasoša ovlašćenog lica (nerezidenta) ili ličnu kartu ukoliko je ovlašćeno lice rezident

NAKNADE

Ukoliko želite da saznate cjenovne uslove proizvoda i usluga, pogledajte tarife.

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

 • val. jed. Srednji promjena
 • CHF 1 1.0776
 • GBP 1 0.9132
 • USD 1 1.1833
 • naziv 6m. 3m.
 • EURIBOR -0.46 -0.5